Biebpas korting

dbieb korting

 

Heb jij een dbieb pas? Dan kan je 10% korting krijgen op je kaartje voor het Hersenhuis! Plan je bezoek dan door te mailen naar Info@hersenhuis.nl of bel naar 058 - 203 84 23.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van tickets en cadeaubonnen via www.hersenhuis.nl of aan de receptie.

De koper: de koper is hetzij een consument, hetzij een professionele koper. Onder een consument wordt verstaan: een persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De professionele koper wordt gedefinieerd als iedere persoon welke niet onder de definitie consument valt. Op de professionele koper is de ‘Wet Kopen op Afstand’ niet van toepassing.

Met het kopen van een ticket ga je akkoord met de Algemene Verkoopvoorwaarden en de huisregels van Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt. De algemene voorwaarden liggen ter inzage bij de receptie en zijn te lezen op www.hersenhuis.nl. De verkoopvoorwaarden en de huisregels van Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt worden op verzoek kosteloos toegestuurd.

1. Tickets

A. Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt verstrekt een bevestigingsmail van de reservering. De bevestigingsmail wordt na het plaatsen van de reservering direct verzonden naar het opgegeven e-mailadres.

B. Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt is niet aansprakelijk indien het door de koper ingevoerde e-mailadres niet correct is, of als het e-mailaccount niet correct werkt.

C. De koper dient de bevestigingsmail digitaal of afgedrukt zelf mee te nemen naar Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt.

D. Op de aankoop van de tickets is de wettelijke bedenktijd van 14 dagen volgens de ‘Wet Kopen op Afstand’ niet van toepassing omdat het een vorm van vrijetijdsbesteding is en wegens de beperkte geldigheid van de tickets.

E. Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt behoudt zich het recht om zonder opgaaf van reden een bestelling te wijzigen, weigeren dan wel te annuleren. De koper wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

F. Indien door technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betaling niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd kan worden, aanvaardt Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt geen enkele aansprakelijkheid. Ook heeft de koper dan geen recht op terugbetaling.

G. Indien door storing van Wifi of defect aan mobiele telefoon van koper er geen gebruik kan worden gemaakt van apps of websites aanvaardt Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt geen enkele aansprakelijkheid en heeft de koper geen recht op terugbetaling.

H. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt de tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken.

2. Betaling

De betaling geschiedt online, tenzij de reservering op een andere manier tot stand is gekomen.

Volgens de Nederlandse wetgeving is ieder bedrijf dat online betalingen ontvangt (o.a. iDeal) verplicht om samen te werken met een gecertificeerde betaalpartner; een zogeheten PSP (Payment Service Provider). Deze regelgeving is er als bescherming voor de consument, zodat hun betaling veilig wordt verwerkt.

 

Bedrijfsnaam: Stichting Flo&Gro

Handelsnaam: Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt 

Bezoekadres: Grote Kerkstraat 22a, Leeuwarden

 

IBAN rekeningnummer: NL36INGB0008640520

KvK nummer: 72208619

BIC: INGBNL2A

Rekeninghouder bank: Stichting Flo&Gro

 

3. Annulering

Indien je de reservering wenst te annuleren, dien je Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Je ontvangt van Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt een annuleringsbevestiging.

Kosteloos annuleren is altijd mogelijk. Tot zeven dagen van te voren kan de reservering kosteloos worden geannuleerd. Binnen zeven dagen voor de datum van het ingeplande bezoek wordt 100% in rekening gebracht. 

Bij no-show (het niet opdagen bij een reservering) wordt 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

Indien een exclusieve locatie is bevestigd en wordt geannuleerd zal 100% locatiehuur worden doorberekend.

4. Wijzigingen

Indien je de reservering wenst te wijzigen, dien je Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Je ontvangt van Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt een nieuwe bevestiging van de reservering.

5. Bijzonderheden reservering

Indien er bijzonderheden zijn betreffende de reservering wordt Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt hier graag uiterlijk zeven dagen van te voren van op de hoogte gesteld. Denk hierbij aan de aanwezigheid van mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking. Indien veiligheid in het geding komt behouden wij het recht voor om deelname aan de activiteiten te weigeren.

6. Overig

A. Indien Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen bestaat er geen recht op terugbetaling.

B. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, pandemie, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, extreme weersomstandigheden en transport belemmeringen.

C. De gegevens die vermeld staan op de site en in eventueel promotiemateriaal worden louter ter informatie verstrekt. Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze informatie en behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door gebruik te maken van deze informatie.

D. Bij alle aankopen bij Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt accepteert de koper uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en het algemene reglement van Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt. De algemene voorwaarden liggen ter inzage bij de receptie en is te lezen op www.hersenhuis.nl/algemenevoorwaarden.

E.  Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de koper aan Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

F. Indien de koper daartoe toestemming verleent, zullen de persoonsgegevens gebruikt worden om de koper op de hoogte te houden van nieuwe producten en activiteiten van Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt.

G. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

H. In alle overige gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt.

Cadeaubonnen voorwaarden Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt 

In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeaubon voorwaarden van toepassing op door Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt cadeaubon aanvaard je deze cadeaubon voorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt uitgegeven cadeaubonnen (zowel digitale als fysieke cadeaubonnen) (hierna gezamenlijk: “cadeaubonnen”) die worden verkocht door Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt en door Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt aangewezen derde partijen.

B. Cadeaubonnen uitgegeven door Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt en/of door Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar bij Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt.

C. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.

D. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: De betaling kan online geschieden of ter plekke.

 

Huisregels Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt

Hartelijk welkom in Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt!

Het is onze bedoeling om je, als gast, een onvergetelijk bezoek te bezorgen. Om je bezoek en dat van onze andere bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken zijn deze regels en richtlijnen opgesteld. Met het betreden van onze ruimte ga je, als gast, akkoord met dit reglement.

1. Entree

A. Indien bezoekers jonger zijn dan 14 jaar, is de aanwezigheid van iemand van 18 jaar of ouder verplicht.

B. Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt heeft geen eigen parkeergelegenheid voor auto's of fietsen. Parkeren kan bij omliggende parkeergarages. Voor schade, inbraak of diefstal gelden de algemene voorwaarden van de betreffende parkeergelegenheid. Fietsen kunnen rondom het pand buiten worden gestald. Het stallen van je fiets rond Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt geschiedt geheel op eigen risico. Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt is bij diefstal van je fiets niet verantwoordelijk voor de geleden schade. Dit geldt ook indien de schade wordt veroorzaakt door storm, brand, hagel, explosie of andere buitengewone gebeurtenissen. 

C. Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt behoudt zich het recht voor om openingsdagen en/of –tijden te wijzigen.

2. Algemeen

A.  Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt behoudt zich te allen tijde het recht voor de gast, bij het overtreden van dit reglement of indien zij dit noodzakelijk acht, van het terrein te verwijderen. In Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt geldt geen geld terug regeling.

B. Voor jouw en onze veiligheid dien je de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.

C. Personen die onder invloed van alcohol of verdovende middelen zijn, dan wel handelen of in het bezit zijn van verdovende middelen, worden de toegang geweigerd of zullen vriendelijk worden verzocht het pand te verlaten.

D. Fysiek of verbaal geweld, dan wel anderszins ongewenst gedrag jegens andere bezoekers en/of medewerkers van Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt wordt niet getolereerd. Gasten die zich aan dergelijk gedrag schuldig maken, zullen vriendelijk worden verzocht het pand te verlaten. De politie kan hierbij ingeschakeld worden.

E. Het dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen is verboden. Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt behoudt zich het recht voor de bezitter hiervan van het terrein te verwijderen, eventueel in samenwerking met de politie.

F. Roken is niet toegestaan. Dit geldt ook voor de e-sigaret.

G. Met uitzondering van blinden- en mindervalide geleidehonden zijn huisdieren niet toegestaan. Deze hulphonden dienen duidelijk herkenbaar te zijn.

H. Het is medewerkers van Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt toegestaan je tas(sen) in te zien.

I. Het is niet toegestaan om met fietsen, skates, een step of andere voertuigen, met uitzondering van een rolstoel of kinderwagens, het pand te betreden.

J. Bij diefstal zal te allen tijde contact worden opgenomen met de politie.

K. Wij zijn bereikbaar gedurende de openingstijden van Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt.

3. Fotograferen en filmen

A. Het is toegestaan om te fotograferen en te filmen, echter alleen voor eigen gebruik.

B. Publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal is verboden, tenzij de directie van Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt vooraf toestemming voor heeft verleend. Het plaatsen van beeld-/en/of geluidsmateriaal op social media is alleen toegestaan als alle betrokkenen hier expliciet toestemming voor hebben gegeven.

C. Het is mogelijk dat je als gast gefotografeerd of gefilmd wordt. Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt behoudt zich altijd het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.

4. Aansprakelijkheid

A. Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door de gast geleden, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt of één van onze medewerkers.

B. Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing en/of diefstal van goederen die je hebt meegebracht naar Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt.

C. Indien je schade of letsel wordt berokkend, dan dien je dit voor vertrek bij de receptie kenbaar te maken. Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt is niet meer aansprakelijk indien de melding plaatsvindt na het verlaten van ons terrein.

D. Indien er door partij B schade wordt veroorzaakt aan materialen of gebouwen van partij A worden hiervoor kosten in rekening gebracht. De herstelwerkzaamheden bedragen €50,00 per uur, materiaalkosten worden vermeerderd met een opslag van 25%.

5. Overig

A. In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de directie van Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt.